ดิว.นินจา

ดิว.นินจา

Wednesday, July 12, 2017

First IoFC workshop ที่ ม.นเรศวร

ภาพบรรยากาศจาก workshop นอกสถานที่ครั้งแรก จัดขึ้นที่ภาควิชาพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื้อหาเกี่ยวกับการอิมพลิเมนต์ตัวควบคุมป้อนกลับที่สามารถควบคุมและแสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต โดยอาศัย ESP8266, ซอฟต์แวร์ Scilab และ NETPIE

วิทยากรขอขอบคุณ ผศ.อนันตชัย สุวรรณาคม ผู้ติดต่อประสานงานและจัดการให้ workshop ครั้งนี้เกิดขึ้นได้และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

การจัด Workshop นอกสถานที่ให้กับสถานศึกษาหรือบริษัทเอกชนถือเป็นงานด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้สอนสามารถบริหารเวลาเพื่อดำเนินการจัดได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1 ครั้ง ผู้สนใจสามารถติดต่อล่วงหน้าเพื่อนัดวัน - เวลา ก่อนทำหนังสือถึงต้นสังกัด (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)

ตัวอย่างหัวข้ออื่นที่สามารถจัดอบรมได้ (เน้นการใฃ้ในงานควบคุมอุตสาหกรรม)

  • การใช้ซอฟต์แวร์ Scliab ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุม
  • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน Arduino
  • ระบบควบคุมฝังตัว (embedded control systems)

No comments:

Post a Comment

แนะนำหนังสือ “ตัวควบคุมป้อนกลับบนอินเทอร์เน็ตโดย ESP8266”

ปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) คงมีน้อยคนที่จะไม่รู้จัก ในยุคที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นกิจวัตรประจำวันของมนุษย์เ...