ดิว.นินจา

ดิว.นินจา

Friday, January 11, 2019

NETPIE Freeboard : วิธีแยกข้อมูลจาก widgets ควบคุมโดยกำหนดชื่อ topic

ปัญหาหนึ่งที่ผู้เริ่มต้นพัฒนา NETPIE Freeboard ประสบเมื่อเพิ่ม widget สำหรับควบคุมฮาร์ดแวร์จำนวนมากกว่า 1 ตัวขึ้นไป คือต้องการให้อุปกรณ์ทางด้านรับสามารถแยกได้ว่าข้อมูลถูกส่งมาจาก widget ตัวใด เพื่อที่จะตอบสนองต่อคำสั่งนั้นได้อย่างถูกต้อง ทางแก้ที่ผู้เขียนเคยนำเสนอและใช้ได้ดีคือการเพิ่มสตริงส่วนที่เป็นคำสั่งเข้าไปในข้อมูลที่ chat มาจาก widget แต่ละตัว และสร้างฟังก์ชันแปลคำสั่งทางด้านรับ อย่างไรก็ตามสำหรับ IoT ขนาดเล็กที่มี widget ควบคุมเพียง 2-3 ตัว การเขียนฟังก์ชันแปลคำสั่งอาจจะเกินความจำเป็น ดังนั้นในบทความนี้จะนำเสนอทางเลือกอีกวิธีหนึ่ง คือทางด้านส่งใช้ฟังก์ชัน microgear.publish() โดยระบุ topic ที่แตกต่างกัน ทำให้ทางด้านรับสามารถแยกข้อมูลและทำงานตาม topic ที่ตั้งไว้

Wednesday, December 26, 2018

แนะนำหนังสือ "ระบบควบคุมและอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง"

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์ การพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้จะช่วยให้สามารถทำงานตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างชาญฉลาด เช่นการสั่งงานและแสดงผลจากระยะไกล การตรวจสอบสถานะสินค้าโดยอัตโนมัติ การติดตามตำแหน่งผ่านระบบ GPS เป็นต้น ได้มีการบัญญัติศัพท์ที่ใช้เรียกอุปกรณ์เหล่านี้ว่า Internet of Things (IoT) หรือเรียกชื่อภาษาไทยว่า “อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง” ซึ่งใช้ในชื่อหนังสือ โดยจะใช้ตัวย่อ IoT เป็นหลักเพื่อความกระชับ

Friday, December 21, 2018

สร้างอุปกรณ์ไอโอทีกำเนิดสัญญาณบน ESP32 และ NETPIE

อุปกรณ์ไอโอทีกำเนิดสัญญาณ หรือที่ผู้เขียนเรียกย่อว่า SGIoT (Signal Generator Internet of Thing) อาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงนัก เนื่องจากมิใช่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน แต่หากท่านศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ระบบควบคุม ฟิสิกส์ คงจะเคยได้ใช้งานเครื่องกำเนิดสัญญาณในห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์วงจร ศึกษาผลตอบสนองความถี่ หรือกระตุ้นพลวัตของระบบ เครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติหลักคือความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้สูง มีฟังก์ชันช่วยให้ใช้งานง่าย กำเนิดสัญญาณได้หลายชนิดและได้ถึงความถี่สูงมากๆ แต่อาจไม่มีความจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ที่สำคัญคือราคาจะสูงตามคุณภาพ การที่จะลงทุนซื้อมาสักเครื่องใช้ทดสอบต้นแบบฮาร์ดแวร์ที่สร้างขึ้นเป็นงานอดิเรกอาจจะทำให้ถูกค้อนจาก CEO ที่บ้านได้ ดังนั้นในบทความนี้จะนำเสนอการสร้างอุปกรณ์กำเนิดสัญญาณบน ESP32 ที่สั่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดย NETPIE จุดเด่นของโครงการนี้คือมีต้นทุนต่ำ พกพาสะดวก ใช้งานได้ดีในย่านความถี่ต่ำถึงประมาณ 1 KHz และที่สำคัญเป็นการเพิ่มทักษะการเขียนโปรแกรม ESP32+การพัฒนา NETPIE Freeboard SGIoT เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับประกอบการสอนเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเกี่ยวกับการพัฒนา IoT ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล ระบบควบคุม โดยเฉพาะเมื่อเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การแปลง Z อัลกอริทึม FFT การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ผลตอบสนองความถี่ของตัวควบคุมป้อนกลับ

Sunday, December 16, 2018

Topic: เรียนรู้ตัวกรองแบบดิจิทัลบน ESP8266 และ NETPIE

ในปัจจุบันอุปกรณ์ที่เป็นแบบแอนะล็อกทั้งในชีวิตประจำวัน ด้านการแพทย์ ในภาคอุตสาหกรรม และหลายสาขาวิชาเริ่มเหลือน้อยลงเนื่องจากข้อด้อยหลายประการเมื่อเทียบกับระบบดิจิทัลที่มาแทนที่ ตัวกรอง (filters) เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ในอดีตสร้างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ ออปแอมป์ ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นคือ วงจรจะกินพื้นที่แผ่นวงจรพิมพ์ตามขนาดและจำนวนของอุปกรณ์ หากต้องการเปลี่ยนโครงสร้างต้องออกแบบบอร์ดและลงอุปกรณ์ใหม่ บางครั้งหาค่าอุปกรณ์ที่คำนวณได้ไม่มีขาย อุปกรณ์มีการแปรค่าตามกาลเวลาและอุณหภูมิ การปรับความถี่คัทออฟต้องใช้อุปกรณ์แบบปรับค่าได้ซึ่งมีปัญหาเมื่อหน้าสัมผัสสกปรก แตกต่างจากอัลกอริทึมที่เป็นซอฟต์แวร์รันบนตัวประมวลผลที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า และขจัดปัญหาต่างๆ ของระบบแอนะล็อกที่กล่าวถึงมา ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างตัวกรองแบบความถี่ต่ำผ่าน (Low Pass Filter) หรือเรียกย่อว่า LPF โดยสามารถปรับความถี่คัทออฟ (cutoff frequency) ได้โดยคำสั่ง และเชื่อมต่อกับ NETPIE เพื่อปรับค่าได้จากระยะไกล นอกจากนั้นยังสร้างสัญญาณรบกวนขึ้นในโปรแกรมเพื่อศึกษาการทำงานของตัวกรอง

Friday, November 30, 2018

NETPIE Microgear : การสื่อสารโดยวิธี chat และ publish

NETPIE Microgear เป็นไลบรารีสนับสนุนสำหรับการพัฒนา IoT ร่วมกับ NETPIE โดยสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์หลายประเภททั้งแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ผู้เขียนได้อธิบายการใช้งาน Microgear ขั้นพื้นฐานแล้วทั้งในเว็บนี้และในหนังสือ แต่จากปัญหาที่ถามโดยผู้ใช้งานพบว่าในบางกรณีต้องการการเชื่อมต่อที่นอกเหนือไปจากที่เคยกล่าวถึง เช่นการสื่อสารระหว่าง IoT หลายตัว ดังนั้นจุดมุ่งหมายของบทความนี้คืออธิบายภาพรวมของการสื่อสารโดยวิธี chat และ publish พร้อมสาธิตการรับส่งข้อมูลระหว่างบอร์ด NodeMCU 2 ตัวกับ NETPIE โดยหวังว่าจะตอบโจทย์ผู้พัฒนาที่ต้องการการทำงานในลักษณะดังกล่าว

Thursday, August 30, 2018

การส่งข้อมูลจาก ESP32 ขึ้น NETPIE ผ่าน Arduino UNO + NB-IoT Shield

ปัจจุบัน NB-IoT เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเมื่อมีเครือข่ายรองรับทั่วประเทศ โดยมีข้อดีด้านการใช้พลังงานน้อยและส่งได้ระยะทางไกล ทั้ง AIS และ True มีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ NB-IoT shields โดยสามารถใช้งานร่วมกับบอร์ด Arduino ในตระกูล UNO/Mega และเมื่อไม่นานทีมพัฒนา NETPIE เริ่มเปิดตัวไลบรารี microgear สำหรับใช้งานร่วมกับ NB-IoT พร้อมบทความการใช้งานเบื้องต้น จากการทดสอบพบว่าใช้งานได้ดี ถึงแม้ว่าฟังก์ชันจะยังไม่ครบสมบูรณ์เท่ากับ microgear สำหรับฮาร์ดแวร์อื่นเช่น ESP8266 ก็ตาม

Thursday, July 5, 2018

การใช้ REST API ดึงข้อมูลจาก Feed

ในหนังสือ “ระบบควบคุมและอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง” ที่อยู่ระหว่างจัดทำต้นฉบับเพื่อส่งสำนักพิมพ์พิจารณา ผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการดึงข้อมูลจาก NETPIE Feed โดยใช้ REST API เพื่อนำมาพล็อตและวิเคราะห์ใน Scilab หลังจากนั้นสามารถเขียนข้อมูลรูปแบบ CSV เพื่อเปิดใน Excel ได้ เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานโดยทั่วไป ที่ถึงแม้อาจไม่ได้ใช้ Scilab แต่สามารถนำแนวทางไปพัฒนาซอฟต์แวร์โดยภาษาที่ตนถนัดได้ เลยขอแชร์เนื้อหาและสคริปไฟล์ไว้ ณ โอกาสนี้

แนะนำหนังสือ “ตัวควบคุมป้อนกลับบนอินเทอร์เน็ตโดย ESP8266”

ปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) คงมีน้อยคนที่จะไม่รู้จัก ในยุคที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นกิจวัตรประจำวันของมนุษย์เ...